Όροι χρήσης

Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα αυτή https://digital-landscape.gr/ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Τοπίο», το οποίο υλοποιείται από το Ε.Κ. Αθηνά και την Ακαδημία Αθηνών (στο εξής από κοινού: «δικαιούχοι»). Η διαχείριση της ιστοσελίδας γίνεται από το Ε.Κ. Αθηνά υπό τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους χρήσης. Ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας. Η πλοήγηση, δηλαδή, και η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της παρούσας.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Το Ε.Κ. Αθηνά διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χωρίς προειδοποίηση τις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες στην Ιστοσελίδα του, τροποποιώντας τους παρόντες όρους. Παρακαλείσθε, λοιπόν όπως ελέγχετε τους όρους αυτούς τακτικά, καθώς η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ε.Κ. Αθηνά ή/και της Ακαδημίας Αθηνών και διέπεται από τις εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας https://digital-landscape.gr διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται και απαιτεί τη γραπτή και ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πιο αναλυτικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας και των περιεχομένων της, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, του ήχου, των μαγνητοσκοπήσεων, σχεδίων, κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων, έργων, εικονογραφήσεων, φωτογραφιών, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, αρχείων, σημάτων αποτελούν ιδιοκτησία και κατοχή του Ε.Κ Αθηνά ή/και της Ακαδημίας Αθηνών ή τρίτων κατόχων που έχουν εξουσιοδοτήσει τη χρήση τους σε αυτήν την Ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, διανομή και δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της διάθεσης, μερικής ή ολικής, των περιεχομένων της Ιστοσελίδας, με εμπορικούς σκοπούς, σε οποιοδήποτε είδος συσκευής ή με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την άδεια του Ε.Κ. Αθηνά ή/και της Ακαδημίας Αθηνών. Για τη λήψη μιας τέτοιας άδειας παρακαλώ επικοινωνήστε με το Ε.Κ. Αθηνά στο email: m.ilvanidou@athenarc.gr

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται, χωρίς την άδεια των δικαιούχων και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή εφόσον γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση, η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.

Ομοίως, άλλες περιπτώσεις επιτρεπτής αναπαραγωγής, χωρίς την άδεια των δικαιούχων και χωρίς αμοιβή, είναι η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία, η αναπαραγωγή για σκοπούς διδασκαλίας ή για λόγους ενημέρωσης, με ένδειξη βεβαίως της πηγής και του ονόματος του δημιουργού, εφόσον το όνομα αυτό εμφανίζεται στην πηγή.

Τα ανωτέρω συνοψίζονται σε άδεια Creative Commons: CC-BY-NC-SA. Αυτή η άδεια επιτρέπει τη διασκευή, τροποποίηση και δημιουργία παραγώγων χωρίς εμπορική χρήση από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση της αναφοράς σε αυτή και τη διάθεση των νέων δημιουργημάτων με τους ίδιους ακριβώς όρους.

Ευθύνη χρηστών

Η χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων με την παρούσα όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στην Ιστοσελίδα, η αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση αυτής συνιστά έμπρακτη αποδοχή των με την παρούσα περιγραφόμενων όρων χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Ε.Κ. Αθηνά ή/και την Ιστοσελίδα από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω αυτής, διατίθενται «ως έχουν» και οι δικαιούχοι δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Οι δικαιούχοι δεν δύνανται, ωστόσο να εγγυηθούν την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν ευθύνονται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους. Το Ε.Κ. Αθηνά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται, όμως σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και λόγω αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (“hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής. Επίσης,  το Ε.Κ. Αθηνά δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν. Οι δικαιούχοι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, δεν ευθύνονται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το Ε.Κ. Αθηνά.