Ροές εργασίας

Ανάπτυξη σημασιολογικής αναπαράστασης για τις ψηφιακές πρακτικές εργασίας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Αξιοποιώντας προηγούμενη εμπειρία και δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη γλωσσική τεχνολογία και συλλέγοντας νέα, επικαιροποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, θα επιχειρηθεί η αποτύπωση των τελευταίων τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων στην Ελλάδα, καθώς και του αντίκτυπου της πανδημίας Covid-19 σε αυτές.

Διαδικτυακή έρευνα κοινοτήτων

Θα σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων από την ερευνητική κοινότητα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των τρεχουσών τάσεων στη χρήση ψηφιακών πρακτικών, μεθόδων και εργαλείων στην Ελλάδα, καθώς και τη διερεύνιση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 στην ερευνητική πρακτική στο χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Ομάδες εστίασης (focus groups)

Θα σελλεχθούν ποιοτικά δεδομένα με τη μέθοδο των ομάδων εστίασης με συμμετοχή ερευνητών από επιλεγμένες κοινότητες, σχετικά με τη στοχευμένη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων στις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Ανάλυση διαδικασιών

Αξιοποιώντας τα ευρήματα της έρευνας, τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων, αναγκών, και διαδικασιών που σχετίζονται με τη χρήση ψηφιακών πρακτικών και μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, ενώ θα προσδιοριστούν και οι ροές εργασίας που συνήθως εκτελούνται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών.

$