Έδρα UNESCO στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την ίδρυση Έδρας UNESCO στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Σκοπός της Έδρας είναι η προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του τρόπου εργασίας των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο πλαίσιο ενός ευρέος πλέγματος διεθνών συνεργασιών υπό την αιγίδα της UNESCO.

Ο ψηφιακός αυτός μετασχηματισμός όχι μόνο προσφέρει νέες δυνατότητες έρευνας, διδασκαλίας και επικοινωνίας, αλλά και ενισχύει την επίδραση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στην οικονομία και την κοινωνία.

Η Έδρα UNESCO Ψηφιακών Μεθόδων για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες συγκεντρώνει μία ομάδα Καθηγητών και επιστημονικών συνεργατών με μεγάλη δραστηριότητα, διεθνή παρουσία και εμπειρία στην εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων στις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, με επικεφαλής τον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και υπεύθυνο της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του ΕΚ Αθηνά Πάνο Κωνσταντόπουλο. 

Θα λειτουργήσει ως πόλος ευρύτερης συνεργασίας με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, με οργανισμούς μνήμης, δίκτυα, ερευνητικές υποδομές και ιδιωτικούς φορείς. Το πρόγραμμα εργασίας της Έδρας περιλαμβάνει την ενίσχυση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης  στο αντικείμενό της, την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας, την υποστήριξη της δημιουργίας κοινοτήτων πρακτικής και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.