Ομάδες εστίασης έρευνας Ψηφιακού Τοπίου

Ε.Κ. “Αθηνά” & Ακαδημία Αθηνών | 18.11.2022-20.01.2023

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις των ομάδων εστίασης της έρευνας του Ψηφιακού Τοπίου για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τις τάσεις στη χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έξι (6) συναντήσεις με διαφορετικές ομάδες εστίασης κάθε φορά. Στόχος ήταν η καταγραφή της χρήσης ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων από επιμέρους ομάδες επιστημόνων και επαγγελματιών των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Οι ομάδες εστίασης δρουν συμπληρωματικά προς τη χρήση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου για την καταγραφή των τρεχουσών τάσεων στη χρήση ψηφιακών πρακτικών, μεθόδων και εργαλείων στην Ελλάδα, καθώς επιτρέπουν τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τη ροή εργασιών αλλά και τις εμπειρίες, τις στάσεις, και τους προβληματισμούς των συμμετεχόντων. 

Η σύνθεση των ομάδων εστίασης επιλέχθηκε με προκαθοσρισμένα κριτήρια από την ομάδα έργου του Ψηφιακού Τοπίου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων κυμάνθηκε μεταξύ 6-10 ατόμων, ενώ οι συζητήσεις διεξήχθησαν είτε διαδικτυακά είτε υβριδικά, ακολουθώντας έναν οδηγό συζήτησης με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.  Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, το κοινό-στόχος και οι φορείς που συντόνισαν κάθε φορά τις συζητήσεις.  

Τα συμπεράσματα των συναντήσεων των ομάδων εστίασης θα συμπεριληφθούν στην ανάλυση της έρευνας του Ψηφιακού Τοπίου.