Το οικοσύστημα των ερευνητικών υποδομών DARIAH και CLARIN

Οι ψηφιακές ερευνητικές υποδομές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Ο αντίκτυπος της χρήσης ψηφιακών μεθόδων στην έρευνα έγκειται κυρίως στη δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων και διερεύνησης θεμάτων που προηγουμένως δεν προσφέρονταν για μελέτη λόγω της αδυναμίας ανάλυσης και συσχέτισης τεράστιου όγκου δεδομένων. Η δημιουργία, η πρόσβαση και η αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων και γλωσσικών πόρων από τις κοινότητες των Ανθρωπιστικών Επιστημών προϋποθέτει την αντιμετώπιση των προβλημάτων της διασποράς, της ποικιλομορφίας, της ετερογένειας, του όγκου, της επιμέλειας, της σύνδεσης και της διατήρησης του ψηφιακού υλικού, καθώς και την τεχνογνωσία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών.

Ομοίως, η κουλτούρα της ανοικτής πρόσβασης και της κοινής χρήσης δεδομένων χρειάζεται να ενισχυθεί, ενώ η παροχή δωρεάν πόρων και υπηρεσιών στην ερευνητική κοινότητα είναι εξίσου ζωτικής σημασίας. Οι διαδικασίες αυτές συχνά υπερβαίνουν τα όρια ενός μεμονωμένου οργανισμού. Για τον λόγο αυτό, οι ψηφιακές ερευνητικές υποδομές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στην Ευρώπη την ανάγκη αυτή καλύπτουν οι ερευνητικές υποδομές DARIAH, για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, και CLARIN, για τους γλωσσικούς πόρους και τη Γλωσσική Τεχνολογία. Στην Ελλάδα αντίστοιχο ρόλο διαδραματίζει η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία, ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η οποία συνδέεται με τις ευρωπαϊκές υποδομές συμμετέχοντας σε δράσεις και συνεισφέροντας πόρους, υπηρεσίες και τεχνογνωσία. Η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ αποτελείται από δύο συνιστώσες, το DARIAH-GR/DYAS, που επικεντρώνεται στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, συντονίζεται από την Ακαδημία Αθηνών και συνδέεται με το DARIAH EU, και το  CLARIN:EL, που επικεντρώνεται στη γλωσσική τεχνολογία και τους γλωσσικούς πόρους, συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και είναι συνδεδεμένο με το CLARIN ERIC.

 

Τι είναι η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η εθνική υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, και τη Γλωσσική Τεχνολογία και Καινοτομία στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές. Η υποδομή αρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες δράσης: Ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες, Ψηφιακούς πόρους, Εκπαίδευση και κατάρτιση, και Κοινότητες πρακτικής. Στην Πύλη Υπηρεσιών της υποδομής μπορείτε να κάνετε χρήση των ψηφιακών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών, καθώς και των οδηγών χρήσης  που διατίθενται ελεύθερα στην κοινότητα. Η  ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ συγκροτείται από τη σύμπραξη της Εθνικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL και του Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  DARIAH-GR/ΔΥΑΣ – συνιστώσες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH, και συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”.

Τι είναι το CLARIN:EL

Το CLARIN:EL είναι η εθνική Υποδομή Γλωσσικών πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα. Αποστολή του CLARIN:EL είναι η συλλογή, η τεκμηρίωση, η συντήρηση και ο διαμοιρασμός ψηφιακών γλωσσικών πόρων, εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας καθώς και πιστοποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας. Υποστηρίζει ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, επαγγελματίες, αλλά και το ευρύ κοινό στον τομέα της γλωσσικής τεχνολογίας. Συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”.

Τι είναι το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ είναι η εθνική Υποδομή για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Τέχνες. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας με χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας, διευρύνει το πεδίο έρευνας μέσω της διασύνδεσης κατανεμημένων ψηφιακών πόρων, προάγει την πρόσβαση, χρήση, δημιουργία και μακροπρόθεσμη διατήρηση ερευνητικών δεδομένων και υποστηρίζει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Τεχνών. Συντονίζεται από την Ακαδημία Αθηνών.